Main Menu

Υπηρεσίες Ιατρών
Ι.Σ.Ρόδου - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ.

Για τη νόμιμη λειτουργία Ιδιωτικού Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (φυσικό ή νομικό πρόσωπο):

  • Ιατρείο
  • Πολυϊατρείο
  • Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών
  • Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων
  • Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Για την έκδοση βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας οι δικαιούχοι υποβάλλουν το σχετικό φάκελο της αναγγελίας στην αρμόδια επιτροπή αδειών κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Η αναγγελία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η νομοθεσία και τα οποία περιγράφονται κατωτέρω.
Σε διαφορετική περίπτωση η αναγγελία δεν 
γίνεται αποδεκτή. 

 

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει καταδείξει ότι η ορθή ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας διασφαλίζει την άρτια ολοκλήρωση της διαδικασίας, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ο κάθε ενδιαφερόμενος, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία Ιδιωτικού Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και ειδικότερα:

επικοινωνήσει με το Τμήμα Χορήγησης Αδειών του Ι.Σ.Ρ. αρχικά μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας:

(κάντε κλικ πάνω προκειμένου να την υποβάλλετε)
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ.

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διέυθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι αναρτημένα τα δικαιολογητικά και όλα σχετικά υποδείγμα:

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιδιωτικού Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ι.Σ.Ρ.:

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 

ΚΟΙΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής βεβαίωσης λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής ασθενών.

Στις περιπτώσεις κοινής βεβαίωσης λειτουργίας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού καθώς επίσης και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το  γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία.

Σε περίπτωση που ένας από τους δύο ή περισσότερους ιατρούς που έχουν λάβει κοινή βεβαίωση λειτουργίας αποφασίσει για οιονδήποτε λόγο ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του κοινού ιατρείου, υποβάλλεται αίτηση ανάκλησης της άδειας στον ΙΣΡ. Οι εναπομείναντες ιατροί (ένας ή περισσότεροι) υποβάλλουν νέα αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιατρείου.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ:

Είναι δυνατή η απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με αυτοτελείς βεβαιώσεις λειτουργίας, δύο ή περισσοτέρων ιατρών, ή ιατρών και οδοντιάτρων, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση αυτοτελών βεβαιώσεων λειτουργίας, ιατρείων ή οδοντιατρείων, διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του ΠΔ 84/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 - ΦΕΚ Β 2302 – 27.08.2014.

Στις περιπτώσεις απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού καθώς επίσης και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία.

Σε περίπτωση που ένας από τους δύο ή περισσότερους ιατρούς που έχουν λάβει βεβαίωση λειτουργίαςγια απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο χωρίς εταιρική σχέση, αποφασίσει για οιονδήποτε λόγο ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας του ιατρείου του, υποβάλλεται αίτηση ανάκλησης της άδειας στον ΙΣΡ. Οι εναπομείναντες ιατροί (ένας ή περισσότεροι) συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις λειτουργίας είναι αυτοτελείς.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Ιδιωτικό πολυϊατρείο είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών εξεταστικών μονάδων. Εξεταστική Μονάδα (Ε.Μ.) μπορεί να είναι: ιατρείο-εξεταστήριο, εργαστήριο-παρασκευαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής in vitro, αίθουσα απεικόνισης, αίθουσα y-camera εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής in viv. Το πολυϊατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης ενός πολυϊατρείου απαιτείται αίτηση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και υποβολή νέας αναγγελίας έναρξης λειτουργίας πολυϊατρείου ώστε να αποτυπώνεται η νέα σύνθεση.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου ή/και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) προβλέπεται επιπρόσθετα η τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του Άρθρου 11 του ΠΔ 84/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α).    

Στις περιπτώσεις αυτές, της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας προηγείται κατάθεση στον ΙΣΡ του καταστατικού του νομικού προσώπου.
Η έγκριση του καταστατικού από το Δ.Σ. του συλλόγου και κατόπιν αυτού η εγγραφή του νομικού προσώπου στο μητρώο του συλλόγου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας του φορέα.  

Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/01 εξαιρείται της υποχρέωσης να φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE.

 

 

30
Μαρ

Good Standing

Κατηγορία: Good Standing

 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα Π.Ι.Σ  www.pis.gr 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (Certificate of good standing).

 

ΟΔΗΓΙΑ: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ι.Σ.Ρ. ο οποίος τα διαβιβάζει στον Π.Ι.Σ. προκειμένου να εκδοθεί το αιτούμενο πιστοποιητικό. 

 

 

Σχετικό άρθρο: 
Νέο νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α', αρ. 117) για την απόκτηση νόμιμων τίτλων άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος (αδεια άσκησης, τίτλος ειδικότητας, πιστοποιητικά, κλπ)

 

Επικαιρότητα